Trung tâm đào tạo kế toán thực uy tín chất lượng

0 Nguyên tắc kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểmChức năng của bảo hiểm trong việc chống đỡ với rủi ro đã khiến cho thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đang ngày càng phát triển. Do vậy, đổi mới về cơ chế tài chính cũng như tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang tiếp tục được hoàn thiện cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này.

Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp Tại nam định Khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm

Định nghĩa về bảo hiểm

Về mặt tài chính, bảo hiểm được xác định là một loại hình trung gian tài chính quan trọng trong xã hội, bao gồm các quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung (quỹ bảo hiểm) nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố.

Về mặt kế toán, theo Chuẩn mực kế toán số 19 ban hành ngày 28/05/2005 Quy định về hạch toán với hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm là một hợp đồng mà doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận một khoản tiền (gọi là phí bảo hiểm) và chấp nhận rủi ro bảo hiểm trọng yếu từ khách hàng (chủ hợp đồng) bằng các thoả thuận bồi thường cho chủ hợp đồng nếu có sự kiện xảy ra trong tương lai gây tổn thất tới chủ hợp đồng.

Trong kế toán, đối tượng kinh tế sẽ chi phối và ảnh hưởng đến phương pháp đo lường và xác định giá trị kế toán được trình bày trên các báo cáo tài chính. Trong lĩnh vực bảo hiểm, đó là đối tượng bảo hiểm, đặc tính kỹ thuật của bảo hiểm cũng như những quy định luật pháp có liên quan sẽ tạo nên các đặc trưng đối tượng của doanh nghiệp bảo hiểm. Nói cách khác, đó là đặc điểm rủi ro, các quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm, quan hệ bồi thường và trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm được hiểu là một cam kết pháp lý được thể hiện bằng văn bản giữa hai bên: Bên bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; trong đó bên bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp họ phải gánh chịu những tổn thất tài chính do các rủi ro hoặc sự kiện được bên bảo hiểm chấp nhận gây ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, trên cơ sở bên mua bảo hiểm trả cho bên bảo hiểm một số tiền nhất định (phí bảo hiểm).

Các loại hợp đồng bảo hiểm được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm con người; Hợp đồng bảo hiểm tài sản; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Các chủ thể của hợp đồng trước hết là các bên tham gia trong hợp đồng, gồm bên bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) và bên được bảo hiểm (người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm và người được hưởng quyền lợi bảo hiểm).

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp Nhà nước cho phép được thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, được thu phí để lập ra quỹ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường hay chi trả tiền bảo hiểm theo quy định.

Theo tính chất, hoạt động bảo hiểm được chia thành Bảo hiểm kinh doanh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bài viết tiếp sau đây sẽ đi vào giới thiệu các quy định kế toán đối với các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất kinh doanh, tức là ngoài các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính chất kinh doanh.

Nguyên tắc kế toán doanh thu phí bảo hiểm từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Cơ sở pháp lý

Về cơ sở pháp lý, hướng dẫn kế toán hợp đồng bảo hiểm nói chung ở Việt Nam hiện chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện áp dụng chuẩn mực kế toán VAS số 19. Tuy nhiên, các nội dung kế toán chi tiết cho hợp đồng bảo hiểm của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam áp dụng chủ yếu nằm ở Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định, thông tư hướng dẫn về kế toán doanh thu và hệ thống tài khoản áp dụng dành cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm:

+ Thông tư số 200/2014/TTBTC, ban hành ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế; trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

+ Thông tư 199/2014/TTBTC, ban hành ngày 19/12/2014 về Kế toán trong các doanh nghiệp nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe và doanh nghiệp tái bảo hiểm nhân thọ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ);

+ Thông tư số 232/2012/TT-BTC (Ban hành ngày 28/12/2012) Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ);

Ngoài ra, kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm cần chú ý một số quy định về Chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo Nghị định số 46/2007/ NĐ-CP (20/3/2007); Thông tư số 125/2012/TT-BTC ban hành ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế độ tài chính với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (thay thế cho Thông tư 156/2007/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2007)…

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động đặc biệt, với đặc trưng là thường có sự cách biệt về thời gian giữa thời điểm ký kết hợp đồng và thời điểm nhận phí bảo hiểm (hoặc thời điểm xuất hoá đơn), giữa thời điểm ghi nhận ban đầu (trong đó có ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm) và thời điểm phát sinh nghĩa vụ, nợ phải trả và chi phí phát sinh có liên quan.

Nguyên tắc kế toán

Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ:

- Số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Thu phí bảo hiểm gốc; Thu phí nhận tái bảo hiểm; Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; Thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%; Thu phí giám định tổn thất không kể giám định hộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập.

- Các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Hoàn phí bảo hiểm; Giảm phí bảo hiểm; Phí nhượng tái bảo hiểm; Hoàn phí nhận tái bảo hiểm ...

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, nguồn thu từ phí bảo hiểm chiếm vai trò quan trọng. Để tính phí bảo hiểm, người ta phải dựa vào rất nhiều yếu tố, một trong các yếu tố có tính nguyên tắc là: Các doanh nghiệp bảo hiểm cần thu hút được số lớn người mua bảo hiểm, nếu tập hợp được đủ lớn số lượng người mua bảo hiểm thì quy luật số lớn là đúng và những dự tính của công ty bảo hiểm về tỷ lệ rủi ro và khả năng chi trả cho người được bảo hiểm là chính xác. Trong trường hợp như vậy, công ty bảo hiểm sẽ cân bằng được số thu và số phải thanh toán.

Theo quy định trong Thông tư 125/2012/TT-BTC, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hạch toán khoản thu phí bảo hiểm gốc vào doanh thu khi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm, cụ thể như sau:

(i) Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm hoặc có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm.

(ii) Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra:

+ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thoả thuận với bên mua bảo hiểm việc đóng phí bảo hiểm theo kỳ thì sẽ hạch toán vào thu nhập tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán vào thu nhập phần phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên mua bảo hiểm phải nộp phí theo thoả thuận.

+ Trong mọi trường hợp, thời gian nợ phí bảo hiểm không được vượt quá thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.

+ Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài ghi giảm doanh thu tương ứng với thời gian hợp đồng bảo hiểm không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm do bên mua bảo hiểm không thực hiện đóng phí bảo hiểm theo đúng thoả thuận nợ phí.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên + Đối với các hợp đồng bảo hiểm không có thoả thuận thời hạn đóng phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm sẽ không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không được hạch toán vào doanh thu.

+ Trường hợp hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ hợp đồng bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán thu phí nhận tái bảo hiểm, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm khi bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với bên nhượng tái bảo hiểm việc đóng phí bảo hiểm theo kỳ thì sẽ hạch toán vào thu nhập tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí nhận tái bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán vào thu nhập phần phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên nhượng tái bảo hiểm phải thanh toán theo như đã thoả thuận.

+ Đối với các khoản thu còn lại: doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận thanh toán của các bên, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Đối với các khoản phải chi để giảm thu: Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hải Phòng Theo Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 6/2016
[Read More...]


0 Hướng dẫn hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩuCông ty tôi có nhập khẩu một máy móc thiết bị trị giá 50 tỷ đồng, tài sản này trong quá trình vận hành chạy thử công ty kiểm tra thấy không đạt yêu cầu nên đã trả lại cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, công ty đã nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này là 5 tỷ đồng. Vậy khi trả lại máy móc thiết bị này công ty chúng tôi phải hạch toán kế toán khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu trả lại này như thế nào ?
Trung tâm kế toán thực hành Tại nguyễn chính thanh đống đa
Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Độc giả chưa mô tả được là khoản thuế GTGT đầu vào của máy móc thiết bị nhập khẩu có được khấu trừ hay không được khấu trừ theo quy định của pháp luật, chưa mô tả được khoản thuế GTGT đầu vào này (nếu được khấu trừ) đã được trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ hay chưa.

Do đó, Bộ Tài chính không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời đầy đủ cho độc giả. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi xuất trả máy móc thiết bị cho nhà cung cấp nước ngoài (do máy móc thiết bị không đạt yêu cầu) và công ty được hoàn lại khoản thuế GTGT đầu vào của máy móc thiết bị đã nộp theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán ghi bút toán đảo bút toán ghi nhận thuế GTGT phải nộp tại thời điểm nhập khẩu.

Ví dụ: Trường hợp khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định:

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên (1) Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, kế toán đã phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với số thuế GTGT phải nộp của máy móc thiết bị nhập khẩu như sau:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu
(2) Theo đó, khi xuất trả máy móc thiết bị cho nhà cung cấp nước ngoài, kế toán ghi bút toán đảo bút toán (1) nêu trên:

Nợ TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính nếu công ty chưa được khấu trừ hoặc chưa được hoàn lại khoản thuế GTGT đầu vào nêu trên thì số dư Nợ Tài khoản 33312 được trình bày trên chỉ tiêu “Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước” (Mã số 153) trên Bảng cân đối kế toán.
Lớp học kế toán thực hành tại Hải Dương Theo tapchitaichinh
[Read More...]


0 Bình Dương: Tập trung chống thất thu ngân sáchĐể hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao 31.500 tỉ đồng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho ngân sách.

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại đà nẵng
Theo đó, cơ quan Thuế chủ động báo cáo với UBND các cấp về tình hình thu thuế, những vấn đề vướng mắc, khó khăn, liên quan đến công thuế tại địa phương; đề xuất biện pháp phối hợp với các ngành để thực hiện tốt công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu. UBND tỉnh Bình Dương cũng giao trách nhiệm cho các sở, ngành trong công tác phối hợp chống thất thu, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác tốt nguồn thu…

Theo Chỉ thị, ngoài việc thực hiện tốt các quy định pháp luật về thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Bình Dương tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế; triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng internet.

Giải quyết ngay các chính sách ưu đãi về thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng xuất khẩu, góp phần ổn định, tăng trưởng kinh tế để tăng thu ngân sách.

Đặc biệt triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, thực hiện kịp thời và kiểm soát chẽ chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hà đông Tập trung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, như: chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, đầu tư vốn, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu, các doanh nghiệp mới thành lập đăng kí đa ngành nghề nhưng số vốn đăng kí thấp… kịp thời xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan Thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, như: Hải quan, Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước… kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận thuế.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, hỗ trợ cung cấp thông tin về người nộp thuế khi cần thiết, áp dụng các biện pháp để phục vụ cho công tác cưỡng chế thu hồ nợ thuế theo quy định của pháp luật. Giám sát việc thanh toán các khoản tiền lớn, nhất là các khoản thanh toán bất thường…

Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá một số một hàng nhạy cảm, ngăn chặn tình trạnng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Được biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Dương đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 47,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó thu nội địa 10.900 tỷ đồng, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Bắc Ninh Nguồn Báo Hải Quan

[Read More...]


0 Hải quan Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày 27-7Hướng đến kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014), Cục Hải quan Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các Anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên
Đại diện Hải quan Quảng Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thừa.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, ngày 22-7-2014, tại thôn An Lâm, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Cục Hải quan Quảng Nam đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cúc- có con độc nhất là liệt sỹ. Qua đó, đơn vị có điều kiện chăm lo, giúp đỡ, động viên Mẹ về vật chất và tinh thần trong quãng đời còn lại. Đây là Mẹ Việt Nam anh hùng thứ hai mà đơn vị nhận phụng dưỡng.
Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc giang
Bên cạnh đó, hưởng ứng kêu gọi của UBND tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 24-7, đại diện cấp ủy, lãnh đạo Cục cùng các đoàn thể Hải quan Quảng Nam đã tổ chức trồng cây xanh nhằm chung tay xây dựng cảnh quan khuôn viên Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam còn tổ chức các đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công chức là thương binh, thân nhân liệt sỹ, và tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh nặng, người có công Hội An và thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng.
Lớp học kế toán thực hành tại Biên Hòa Đồng Nai Nguồn Báo Hải Quan

[Read More...]


0 Hàng triệu giao dịch tiền mặt hàng ngày có thể bị đánh phíNgân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về việc thu phí nộp, rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức tín dụng.

Mục tiêu của chính sách này là nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng, do hiện nay Việt Nam vẫn được đánh giá là nước có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên
Thông tư này quy định về phí dịch vụ tiền mặt, bao gồm phí nộp, rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước và phí nộp, rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối tượng áp dụng là Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ tiền mặt.

Dự thảo hướng đến quy định: một là, tổ chức tín dụng được quyền ấn định mức phí nộp tiền mặt khách hàng của mình nhưng không vượt quá 0,03% tổng giá trị tiền mặt nộp và phải niêm yết công khai; hai là, tổ chức tín dụng được quyền ấn định mức phí rút tiền mặt đối với khách hàng của mình nhưng không vượt quá 0,05% tổng giá trị tiền mặt rút và phải niêm yết công khai.

Theo ban soạn thảo, quy định trên là có cơ sở thực tiễn cụ thể. Ngày 7/3/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01 hướng dẫn thực hiện điều 4 và điều 7 Nghị định số 161, trong đó có nội dung quy định mức phí rút tiền mặt từ 0%-0,05%/giá trị tiền mặt.

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các ngân hàng còn áp dụng mức thu phí khác nhau, thấp hơn nhiều so với phí chuyển khoản hoặc không thu phí, vì vậy chưa có ảnh hưởng nhiều đến việc khách hàng lựa chọn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thay cho việc sử dụng tiền mặt để thanh toán”, ban soạn thảo đánh giá về quy định trên.

Rõ ràng, khi cơ chế cho phép các ngân hàng thương mại được quy định phí rút tiền mặt 0% thì đương nhiên họ không thu phí, vì tránh đánh vào một dòng tiền gửi, tránh đánh vào khách hàng tiềm năng của những dịch vụ khác.

Nay, với dự thảo quy định trên, nên hiểu như thế nào?

Theo dự thảo thông tư, các tổ chức tín dụng “được quyền” ấn định phí nộp và rút tiền mặt. Tuy nhiên, họ có thể không sử dụng quyền đó để bảo vệ và thu hút khách hàng của mình. Điểm này là chưa rõ trong nội dung dự thảo và bản giải trình của ban soạn thảo, nhưng hoàn toàn có thể khi dự thảo chỉ đưa ra mức trần của phí mà không quy định mức sàn.

Ở một hướng khác, nếu theo dự thảo quy định trên, các tổ chức tín dụng phải thực hiện thu phí nộp và rút tiền mặt, có thể sẽ xuất hiện một số khả năng cơ quan quản lý cần cân nhắc, xem xét thận trọng.

Thứ nhất là tình huống đốn rừng lấy gỗ để dựng hàng rào ngăn lũ, ngược với nguyên lý cơ bản là trồng rừng chống lũ.

“Rừng” ở đây được hiểu là nguồn lực từ lượng tiền gửi thanh toán của khách hàng. Nếu đánh phí cả nộp và rút, không chừng một bộ phận vốn lưu động trong dân cư sẽ rời bỏ ngân hàng về cất giữ ở nhà? Đây là một nguồn lực rất lớn.

Trung tâm kế toán tổng hợp Tại bắc ninh Theo số liệu công bố đến cuối năm 2013, chỉ riêng số dư của 46,8 triệu tài khoản thanh toán của chủ thẻ tại các ngân hàng đã lên tới trên 115.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này là đáng kể để các ngân hàng khai thác, đầu tư vào nền kinh tế, đặc biệt là góp phần giúp họ kê các cân đối trong an toàn hoạt động. Như trên, nếu đánh phí cả hai chiều nộp và rút, nếu một bộ phận nguồn lực này rời bỏ, ảnh hưởng đầu tiên sẽ là các ngân hàng thương mại.

Một điểm nữa cũng cần xem xét. Ngoài việc các nhà băng không dùng quyền được áp phí như nêu trên, nếu buộc phải thu phí, không loại trừ khả năng họ vẫn có thể “lách” bằng cách bù chéo phí cho khách hàng qua nâng lãi suất cho số dư tiền gửi trên tài khoản đó. Và nếu tình huống này xẩy ra, chính sách thu phí trở nên vô nghĩa.

Một điểm khác được nêu trong bản giải trình dự thảo thông tư cũng có vẻ không “thông”. Ban soạn thảo cho rằng, việc thu phí nộp và rút tiền mặt của khách hàng là nhằm “nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng”. Ở đây, như hình ảnh trên, nó như được lý giải rằng: khi thiếu xi măng, sắt thép để gia cố hạ tầng, thì người ta phải đốn rừng lấy gỗ dựng hàng rào ngăn lũ vậy, dù cách làm đó có thể làm thay đổi dòng chảy - vốn vào ngân hàng.

Trong khi đó, có lẽ cần nhìn ngược lại, trước hết các ngân hàng phải đầu tư phát triển các dịch vụ tiện ích, thu phí ở những dịch vụ tiện ích này để quay trở lại đầu tư cho hạ tầng, qua đó cũng để hạn chế giao dịch tiền mặt trong nền kinh tế một cách tâm phục khẩu phục. Còn nếu hạn chế bằng cách đánh phí mà có thể khiến người dân bớt nộp tiền vào ngân hàng trong bối cảnh hạ tầng các dịch vụ tiện ích chưa mở rộng thì e là chưa hợp lý.

Còn nữa, bản thuyết minh dự thảo có dẫn một cơ sở pháp lý là: đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 có nội dung “quy định mức phí đối với một số giao dịch thanh toán bằng tiền mặt”. Việc người dân nộp và rút tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng liệu có phải là “giao dịch thanh toán”, khi hiểu thanh toán là mua - trả và chuyển đổi chủ sở hữu tiền - hàng hóa hoặc dịch vụ.

Dĩ nhiên, như trên, nội dung của dự thảo là một cơ chế mở, cho phép các ngân hàng được quyền thu phí, còn thu hay không cũng là quyền của họ; mức phí dự kiến cũng chỉ có trần mà không có sàn. Và đây mới chỉ là dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đang tập hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện.

Dự kiến những quy định liên quan sẽ được ban hành và thực hiện trong năm nay.
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Đông Nguồn VNEconomy

[Read More...]


0 Tiềm năng của chứng khoán Việt là rất lớnĐó là nhận định của ông Thomas Hugger, CEO Asia Frontier Capital (AFC) khi trao đổi với PV. Sắp tới, ông sẽ đến Việt Nam chia sẻ về chiến lược đầu tư vào các thị trường cận biên tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 (VIF 2014).

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại đà nẵng
Ông Thomas Hugger, CEO Asia Frontier Capital (AFC)

Theo ông, trong số các thị trường cận biên hiện nay, thị trường nào có cơ hội đầu tư sáng giá nhất?

Hiện tại, chúng tôi thấy Việt Nam, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan và Mongolia đang có cơ hội đầu tư tốt nhất và những thị trường này chiếm phần lớn danh mục đầu tư của chúng tôi. Nhiều thị trường cận biên khác ở châu Á cũng có tiềm năng lớn, nhưng lại có rất ít cổ phiếu đại chúng để đầu tư. Chúng tôi không chỉ nhìn vào tiềm năng của các thị trường, mà còn nhìn vào tính hấp dẫn của giá cổ phiếu và điều kiện kinh tế vĩ mô tổng thể khi quyết định chọn thị trường để đầu tư.

Ông có thể nói rõ hơn về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam?

Cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, Việt Nam đã phải đối mặt với một số khó khăn trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng đến nay, nhiều trong số những khó khăn đó không còn nữa. Về mặt vĩ mô, các yếu tố cơ bản đang rất tốt. Quy mô nền kinh tế hiện mới chỉ bằng một nửa Thái Lan, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải cách khu vực nhà nước và phát triển doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm đạt đến quy mô hiện tại của Thái Lan.

Chỉ số VN-Index vẫn chưa đến một nửa so với mức đỉnh vào tháng 3/2007. Nhiều công ty trong lĩnh vực phi tài chính tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi cổ phiếu của những công ty này đang được giao dịch với giá thấp hơn nhiều so với các công ty tại các thị trường cận biên và mới nổi khác ở châu Á, cũng như trên toàn cầu.

Ở Việt Nam, nhiều lĩnh vực đang có tiềm năng lớn để đầu tư, trong đó một số lĩnh vực có sự nổi trội. Việt Nam có đội ngũ lao động dồi dào, được đào tạo bài bản. Đầu tư nước ngoài gia tăng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, điều này sẽ dẫn đến tiền trong túi họ sẽ tăng lên mỗi cuối tháng. Vì lý do đó, chúng tôi thích các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, nông nghiệp, công nghiệp…

Sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như các cá nhân trên thế giới đối với Việt Nam ngày càng gia tăng, do đó, chúng tôi muốn sở hữu những thứ mà người khác sẽ muốn mua như cổ phiếu của các công ty chứng khoán và du lịch. Giá cổ phiếu và các yếu tố cơ bản trong những lĩnh vực này hiện rất hấp dẫn.

Ông có thể chia sẻ một số cổ phiếu mà các quỹ của ông đang nắm giữ?

Vinasun (VNS) là hãng taxi lớn nhất Việt Nam. Vinasun sẽ được hưởng lợi từ quá trình đô thị hoá đang diễn ra tại Việt Nam. Vinasun chiếm 42% thị phần tại TP. HCM và có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 21%. Dù tiềm năng tăng trưởng cao, nhưng cổ phiếu VNS đang được giao dịch ở mức P/E 8,4 lần, thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành trong khu vực như Express Transindo của Indonesia, với P/E gần 22 lần.

AFC hiện đang quản lý bao nhiêu quỹ, quy mô các quỹ này thế nào?

AFC tách khỏi Leopard Capital vào tháng 6/2013. Lúc đó, chúng tôi có một quỹ là AFC Asia Frontier Fund, với quy mô hơn 2 triệu USD, nhưng đến nay con số này đã tăng lên 8,3 triệu USD. Chúng tôi cũng đã thành lập một quỹ khác là AFC Vietnam Fund từ tháng 12/2013, quy mô tài sản đang quản lý là 6,5 triệu USD.

AFC Vietnam Fund chỉ đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ. Chúng tôi đã lọc ra hơn 100 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam có P/E từ 6 - 7 lần và đang giao dịch quanh giá trị sổ sách. Nhiều công ty trong số này có tỷ lệ cổ tức hơn 9% và một số có tiền mặt ròng lớn gần bằng giá trị vốn hoá thị trường của công ty.

Còn AFC Asia Frontier Fund đầu tư vào 13 thị trường cận biên, trong đó có cả Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi, đó cũng là lý do giải thích vì sao phần vốn phân bổ của quỹ này cho Việt Nam là lớn nhất so với các thị trường khác.

Hiệu quả đầu tư của các quỹ này đến nay ra sao?

AFC Asia Frontier Fund và AFC Vietnam Fund đang hoạt động rất tốt, với suất sinh lợi tính đến 30/4/2014 lần lượt là 13,8% và 10,7%.

AFC là đơn vị đồng tổ chức VIF 2014 cùng với Báo Đầu tư và CTCK HVS Việt Nam. Về phía AFC, ông kỳ vọng gì từ diễn đàn này?

Chúng tôi nhận thấy, tiềm năng đầu tư dài hạn vào chứng khoán Việt Nam là cực kỳ tốt.

Trong quá trình phát triển, tất cả các thị trường đều phải đối mặt với những trở ngại xuất phát từ các vấn đề kinh tế trong nước và quốc tế, cũng như từ môi trường đầu tư trong nước và quốc tế. Một cuộc đối thoại cởi mở giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ mở ra triển vọng tăng trưởng ổn định hơn trong tương lai. Diễn đàn này là một sự kiện tiêu biểu để tăng cường đối thoại giữa các bên.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên AFC muốn mọi người cùng nhìn thấy những cơ hội tiềm ẩn mà chúng tôi thấy tại Việt Nam và cũng muốn nêu ra quan ngại về những vấn đề có thể làm giảm suất sinh lợi đối với các nhà đầu tư, hoặc làm chậm đi quá trình phát triển của Việt Nam.

Ông đánh giá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào một số thị trường cận biên và mới nổi khác như thế nào?

Tại mỗi thị trường mà chúng tôi đầu tư đều có những có hội và tiềm năng riêng, nếu đầu tư vào nhiều thị trường cùng lúc có thể mang lại những khoản lợi nhuận tốt trong các năm tới. Ví dụ, Mongolia có tiềm năng về khoáng sản, Sri Lanka có tiềm năng về du lịch…

Các thị trường cận biên và mới nổi thường được cho là rủi ro cao, liệu phần thưởng nhận được có tương xứng với nguy cơ rủi ro phải gánh chịu?

Rủi ro ở từng thị trường là rất khác nhau. Một số người cho rằng, các quỹ của chúng tôi có rủi ro cao khi đầu tư vào Việt Nam, Pakistan và Iraq, cùng nhiều thị trường cận biên khu vực châu Á khác. Khi thấy bất ổn chỗ này chỗ kia, họ nghĩ ngay rằng, cả nhóm các thị trường này đang bị rủi ro. Với định kiến như thế, họ không thể hiểu được rủi ro của thị trường này chẳng liên quan gì đến thị trường khác. Một vụ tấn công của phe nổi dậy ở Pakistan chẳng liên quan gì đến Việt Nam và những căng thẳng ở Biển Đông hiện tại chẳng ăn nhập gì với những chính sách dẫn đến các cuộc bầu cử gần đây ở Iraq.

Hơn nữa, dù ngày hôm nay có xảy ra điều gì đi nữa thì ngày mai Pakistan vẫn là nước có 190 triệu dân và Việt Nam có dân số ở độ tuổi trung bình 29 và được đào tạo bài bản sẽ đóng góp tích cực vào nguồn lực lao động của đất nước.

Những yếu tố thúc đẩy các thị trường này tăng trưởng về dài hạn mà chúng tôi nhìn thấy từ sự khác biệt giữa các thị trường lại là những gì các nhà đầu tư khác sợ hoặc không nhận ra. Đó là điều tuyệt vời khiến chúng tôi trở thành những nhà đầu tư như ngày hôm nay, vì chúng tôi có thể xây dựng được vị thế ở những mức giá hấp dẫn, trong khi những người khác cứ đứng bên lề.


VIF 2014 với chủ đề “Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và cơ hội nào cho Việt Nam?” do Báo Đầu tư, HVS Việt Nam và AFC tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 19/6/2014 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. HCM.

Diễn giả tại VIF 2014 gồm có: nhà đầu tư huyền thoại Marc Faber; ông Thomas Hugger, CEO Asia Frontier Capital; ông Don Lam, CEO VinaCapital…

Diễn đàn dự kiến thu hút 500 - 700 khách tham dự là các nhà quản lý quỹ, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam, đại diện các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các định chế tài chính trong và ngoài nước và một số cá nhân đầu tư lớn.

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Biên Hòa Đồng Nai Nguồn Báo Đầu Tư
[Read More...]


0 TP.HCM: Tăng 231 điểm bán bình ổn thị trườngTheo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM đã có 8.434 điểm bán hàng bình ổn thị trường, tăng 8.186 điểm bán so với năm 2008 và tăng 231 điểm bán so với đầu chương trình (ngày 1-4-2014)

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hà đông
Sở Công Thương TP.HCM nhận định, sau một tháng triển khai, chương trình bình ổn thị trường năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đã đạt doanh thu đạt trên 815 tỷ đồng với 3.506 điểm bán hàng, tăng 21 điểm bán so đầu chương trình

Trung tâm kế toán tổng hợp Tại đà nẵng Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng sữa cũng đã phát triển được 1.394 điểm bán, tăng 201 điểm so với đầu chương trình. Giá sữa vẫn giữ ổn định từ đầu chương trình đến nay với tổng doanh thu đạt gần 73 tỷ đồng.

Tương tự, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng cũng đạt doanh thu gần 42 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013 với 778 điểm bán hàng bình ổn, tăng 9 điểm bán so với đầu chương trình.
Lớp học kế toán thực hành tại Hà Đông Nguồn Báo Hải Quan
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page