Trung tâm đào tạo kế toán thực uy tín chất lượng

1 Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.– Việc phân bổ thuế GTGT cho mặt hàng đầu vào dùng chung như thế nào?


– Nếu doanh nghiệp đồng thời sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT và sản xuất những mặt hàng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được tính như thế nào?


– Căn cứ văn bản pháp lý nào?*Căn cứ


1. Theo quy định của Thuế.


– Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 2 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào


– Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 9, Điểm a sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC


“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.


–Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;


–Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.


–Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”


= > Theo đó:


– Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT.


– Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được:


+ Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:


- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT / Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT x Thuế GTGT đầu vào trong kỳ


- Thuế GTGT được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào x Doanh Thu chịu thuế/( Doanh Thu chịu thuế + Doanh Thu không chịu thuế)


+ Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý


2. Ví dụ


Tại Công ty A:


– Chỉ tiêu [24] trên tờ khai VAT: Trong tháng 1, số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong kỳ là 60.000.000 đồng


+ Chỉ tiêu [32] trên tờ khai VAT: Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT 10% trong kỳ là: 1.000.000.000 đồng.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh


+ Chỉ tiêu [26] trên tờ khai VAT: Doanh thu hàng hóa không chịu thuế GTGT trong kỳ là: 200.000.000 đồng.


+ Chỉ tiêu [34] trên tờ khai VAT: Tổng doang thu hàng hóa bán ra trong kỳ (Gồm chịu thuế và không chịu thuế GTGT): 1.200.000.000 đồng


+ Chỉ tiêu [25] trên tờ khai VAT: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ:

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh


= (1.000.000.000/ 1.200.000.000) x 60.000.000 = 50.000.000 đồng.


– Cuối năm tổng hợp được:


1.Số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong năm DÙNG CHUNG cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT là: 700.000.000 đồng


2.Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong năm: 20.000.000.000 đồng


3.Tổng doanh thu hàng hóa bán ra trong năm (Gồm chịu thuế và không chịu thuế): 30.000.000.000 đồng


= > Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm:


= 20.000.000.000 / 30.000.000.000 x 700.000.000 = 466.666.667 đồng


Giả sử:


+ TH1: Chỉ tiêu [25] trên tờ khai VAT: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 400.000.000 đồng = > Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh tăng số tiền + 66.666.667 đồng vào kỳ kê khai tháng 12 hoặc quý 4.


+ TH2: Chỉ tiêu [25] trên tờ khai VAT: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm: 500.000.000 đồng

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy


Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh giảm số tiền là - 33.333.333 đồng vào kỳ kê khai tháng 12 hoặc quý 4.


+++Tham khảo thêm:


1.Công văn 7512/BTC-TCT ngày 06/06/2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp do Bộ Tài chính ban hành


2.Công văn 1365/TCT-KK ngày 13/04/2015 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào.


3.Công văn 4644/TCT-CS ngày 07/10/2016 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng
[Read More...]


1 Tỷ giá để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ– Tỷ giá để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ là gì? Căn cứ vào đâu? Và quy định ở văn bản pháp luât nào?Căn cứ:


– Thông tư 219/2013/TT-BTC


– Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định việc xác định doanh thu và chi phí theo tỷ giá liên ngân hàng.


– Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định việc tỷ giá được xác định theo tỷ giá mua vào hoặc bán ra của ngân hàng thương mại.


– Thông tư 219/2013 tại Điều 7, Khoản 22 quy định giá tính thuế như sau:


“Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.”


=>Như vậy, người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu.


– Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 6 quy định về phương pháp tính thuế như sau:


“6. Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập khác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.”


=> Như vậy, doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Namm công bố.


*Theo đó: doanh nghiệp phải quy đổi doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng.


Theo: Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 69 quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế quy định doanh nghiệp phải quy đổi doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ như sau:


“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:


Trung tâm kế toán thực hành Tại long biên

1.a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:


+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;


+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.”


*Theo đó:


+ Doanh nghiệp phát sinh doanh thu tức là khi ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khách hàng thanh toán luôn thì thực hiện theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh

+ Doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí tức là khi doanh nghiệp ghi nhận khoản nợ phải trả hoặc khách hàng thanh toán luôn thì thực hiện theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại của doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm phát sinh giao dịch.


Như vậy thì doanh nghiệp phải xác định tỷ giá như thế nào, theo quy định của kế toán hay quy định của pháp luật kế toán. Nếu doanh nghiệp áp dụng quy đổi tỷ giá theo quy định của kế toán thì nghĩa vụ thuế được xác định sẽ bị thay đổi so với quy định của thuế. Doanh nghiệp có phải theo dõi cả tỷ giá theo cơ quan thuế và tỷ giá theo quy định của kế toán không?


– Tại Thông tư 26/2015/TT-BTC Điều 2, Khoản 4 sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:


– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.


– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.”

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hải phòng
[Read More...]


0 Chi phí lãi vay cá nhân 0%–Cá nhân cho doanh nghiệp mượn tiền, hoặc vay tiền lãi suất 0% có được không? Có bị ấn định thuế không?---> Căn cứ:


–Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp


–Tiết b Khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013 về Luật Thuế giá trị gia tăng


–Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về Thuế thu nhập cá nhân


---> Theo đó:


Đối với hợp đồng vay vốn của cá nhân:


– Đối với các hợp đồng vay vốn với lãi suất 0% thì không phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp này.


– Đối với các hợp đồng vay vốn phát sinh khoản chi trả lãi vay trả cho cá nhân thì:


+ Về thuế GTGT: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên của cá nhân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;


Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh

+ Về thuế TNCN: Trước khi trả lãi vay cho cá nhân, Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% trên thu nhập tính thuế TNCN.


+ Về thuế TNDN: Các khoản chi phí lãi vay của cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm 2.17, 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên).


Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý khi tính thuế TNDN:

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng


– Phải góp đủ vốn điều lệ theo giấy phép ĐKKD.


– Nếu vay của cá nhân … không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế thì: Lãi suất không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.


– Hợp đồng vay tiền.


– Chứng từ thanh toán: tiền mặt/ Chuyển khoản

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy


– Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 5% (Nếu đi vay của cá nhân khi trả lãi tiền vay phải khấu trừ 5% trước khi chi trả)


– Trường hợp đã góp đủ vốn điều lệ mà lưu lượng tiền mặt còn tồn nhều: Nếu lượng tiền của doanh nghiệp còn nhiều thì phải có hồ sơ chứng minh phương án hoạt động sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng lưu lượng tiền nhiều để phục vụ sản xuất kinh doanh


---> Chi tiết:


–Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/06/2017 về chính sách thuế đối với khoản đầu tư vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại bắc ninh
[Read More...]


0 Ngân hàng trả lại tiền thì hạch toán thế nào?–Khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng cho khách hàng qua Ngân Hàng Nhưng vì Doanh Nghiệp khi viêt UNC viết sai tài khoản hoặc sai tên khách hàng…. Số tiền chuyển đi bị trả lại vào Tài Khoản.


–Doanh Nghiệp lại phải viết lại UNC thanh toán cho khách hàng. Vậy phải hạch toán như thế nào?***Hạch toán bút toán


+++ Cách 01: Ghi nhận vào phải thu khác hoặc phải trả khác

Trung tâm kế toán thực hành Tại hà đông


Ngày chuyển Nợ TK 1388,3388/ Có TK 112, Ngày Nhận lại Nợ TK 112/ có TK 1388,3388 => Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112


+++Cách 02:ghi nhận tiền đang chuyển làm thủ tục


Ngày chuyển Nợ TK 113/ Có TK 112, Ngày nhận lại Nợ TK 112/ Có TK 113


=> Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại long biên

+++Cách 03:Hoàn nguyên: lúc đầu đã lỡ hạch toán như thế nào thì hạch toán ngược lại bút toán ban đầu


Ngày chuyển Nợ TK 331/ Có TK 112, Ngày nhận lại Nợ TK 112/ Có TK 331


=> Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112


= > Như vậy: Có thể hạch toán Tất cả các cách hạch toán nêu trên đều không ảnh hưởng trọng yếu của chi phí cũng như liên quan đến tiền thuế phát sinh nên cơ quan thuế cũng không hạch sách hoặc bắt bẻ điều này.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận thanh xuân


***Căn cứ:


–Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/8/2016 thay thế : QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH


–THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH thay thế cho QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hoàn kiếm
[Read More...]


0 Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT– Thuế suất thuế GTGT Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh là bao nhiêu %?

– Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT?----> Căn cứ: quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

– Tại Khoản 1, Điều 1 khoản 9 Luật số 106/2016/QH13 Ngày 06/04/2016 hiệu lực 01/07/2016

– Tại Khoản 1, Điều 1 mục 9 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016

----> Theo đó: đối tượng không chịu thuế GTGT

Trung tâm kế toán thực hành Tại tphcm

– Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng

– Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

– Đặc biệt:

+ Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy

+ Nếu là tiền thuốc bán theo đơn, không nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh (không thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám, chỉ mua thuốc) thì phải chịu thuế CTCT 5%

– Đơn vị cấp phép & quản lý: Sở Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh

***Chi tiết tại:

– Công văn 3350/CT-TTHT ngày 23/01/2017 về chính sách thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

– Công văn số 3647/TCT-CS về việc đối tượng không chịu thuế GTGT

– Chinhphu.vn

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại ba đình
[Read More...]


0 Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm–Tiền tăng ca làm thêm giờ cho người lao động có phải bắt buộc đóng bảo hiểm hay không?*** Căn cứ:

–Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

–Nghị định 05/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật của Bộ Luật Lao động

–Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

–Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

–Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59 quy định từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương quy định tại Khỏa 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT–BLĐTBXH.

–Công văn số 1734/BHXH–QLT ngày 16/8/2017 của BHXH Thành phố về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ–BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định đối với người lao động áp dụng tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm:

+++ Tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm:

a) Tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm:

– Mức lương ghi trong HĐLĐ.

– Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Trung tâm kế toán thực hành Tại long biên

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 01/01/2018.

b) Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng

d) Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận thanh xuân

e) Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ–BNN cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ–BNN bằng 20 tháng lương cơ sở. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

= > Như vậy: Thực hiện theo quy định trên, tiền lương tăng ca (tiền lương làm thêm giờ) nếu trên hợp đồng không có thỏa thuận xác định cụ thể mức tiền và không được trả thường xuyên thì không thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 01/01/2018.

*** Chi tiết tại:

Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định mới

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên
[Read More...]


0 Cưỡng chế hoá đơn Căn cứ:

– Công văn 1695/TCT-QLN được ban hành vào ngày 22/4/2016 sử dụng hóa đơn lẻ 2016*Theo đó:

Trung tâm kế toán thực hành Tại long biên

– Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu người nộp thuế thực hiện các việc sau:

– Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.

– Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng


Nay tăng lên là:


– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận hà đông

– Trong một số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.

– Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại ba đình
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page